SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne spletnega mesta Opti.Space so sestavljeni v skladu z relevantno zakonodajo in v skladu z mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Spletno mesto Opti.Space, dostopno na neposredni spletni povezavi https://opti.space (spletno mesto), upravlja Opti.Space, spletne storitve d.o.o., Mesarska cesta 22, 1000 Ljubljana, matična številka: 8425795000, ID za DDV: 88192458, ki je informacijska družba in hkrati tudi ponudnik storitev v povezavi s spletnim mestom (v nadaljevanju: »mi«, »Opti.Space«). Opti.Space je tudi lastnik in upravljavec spletnih mest, dostopnih na domenah http://opti.space, https://opti-space.dewww.opti-space.com in http://opti-space.net.

Splošni pogoji poslovanja urejajo poslovno razmerje med Opti.Space in Kupci, med Opti.Space in Ponudniki ter med Opti.Space in Končnimi uporabniki (Kupci, Ponudniki in Končni uporabniki skupaj »Uporabniki«) pri uporabi storitev, ki jih preko spletnega mesta omogoča Opti.Space.

Opti.Space si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja, vključno s spremembami cen storitev. Morebitne spremembe splošnih pogojev poslovanja bodo objavljene na spletni strani https://opti.space in začnejo veljati s trenutkom objave ali kasneje, po preteku določenega obdobja, če bo tako zapisano. Obveznost vsakega Uporabnika je, da se sam seznani preko spletnega mesta ali je prišlo do sprememb splošnih pogojev in kakšne so te spremembe. Opti.Space bo zagotovil, da bo obvestilo o spremembah splošnih pogojev jasno razvidno na spletnem mestu.

Soglašanje s tem splošnimi pogoji v celoti je pogoj, da lahko uporabljate storitve, ki jih Opti.Space omogoča preko spletnega mesta. Če ne soglašate s temi splošnimi pogoji, ste nemudoma dolžni prenehati uporabljati naše storitve. Enako velja v primeru, da ne soglašate z naknadnimi spremembami splošnih pogojev.

Zadnjič osveženo: julij 2020


  1. INFORMACIJE O NAS
Ime podjetja:Opti.Space, spletne storitve d.o.o.
Sedež podjetja:Mesarska cesta 22, 1000 Ljubljana
E-poštni naslov:info@opti-space.com
Telefonska številka:00386 41 317 215
ID za DDV:88192458
Matična številka:8425795000
Vpis v sodni register:30.04.2019
Poslovni račun:SI56 3400 0101 9568 722
Odgovorna oseba:Sabina Veronika Golob

Opti.Space je informacijska družba, ki opravlja digitalno storitev spletne tržnice (glej v nadaljevanju točko iii. Storitve). Krovni zakon za delovanje Opti.Space je Zakon o informacijski varnosti (ZinfV).

Opti.Space ni:

Dostopnost informacij:

Opti.Space se zavezuje, da bo Uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

bistvene elemente opisa storitev,

pogoje izvršitve storitve,

vsi stroški morajo biti jasno in nedvoumno določeni in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in morebitne druge stroške,

način in rok plačila,

časovno veljavnost ponudbe (če je ta časovno omejena),

rok, v katerem je še možno preklicati rezervacijo in pogojih za preklic rezervacije; poleg tega tudi o tem, kakšni so stroški preklica rezervacije,

pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

STORITEV

ZA PONUDNIKA:

Ponudnik je lahko lastnik Poslovnega prostora. V primeru da ni lastnik, mora sam zagotoviti vsa potrebna dovoljenja in soglasja, da Poslovni prostor lahko ponuja preko spletnega mesta.

Vrsta Poslovnih prostorov glede na namen uporabe, je določena s strani Opti.Space. Enako velja za druge kriterije glede Poslovnih prostorov (npr. lokacija, zahtevana infrastruktura, zahtevana oprema, itd.).

ZA KUPCA:

Kupec je lahko končni uporabnik poslovnega prostora Ponudnika. Lahko pa Kupec poslovni prostor Ponudnika uporablja za opravljanje svoje storitev, ki jih ponuja drugim osebam (stranke oziroma “Končni uporabniki”).

Spletno mesto omogoča funkcionalnost, ob uporabi katere Kupec svojim Končnim uporabnikom posreduje podatke o lokaciji poslovnega prostora, dostopu, uri izvajanja storitve Kupca ter omogoča izvoz teh podatkov v elektronski koledar (npr. Google Calendar) Končnega uporabnika. Uporaba te funkcionalnosti s strani Kupca je v njegovi popolni diskreciji (ni obvezna).

Končni uporabnik je stranka Kupca. Uporabnik v prostorih Ponudnika koristi storitve, ki jih ponuja Kupec.

OPTI.SPACE:

Opti.Space ni stranka pravnega in poslovnega razmerja, ki ga preko spletnega mesta skleneta Ponudnik in Kupec, niti ni stranka pravnega in poslovnega razmerja z med Kupcem in Končnim uporabnikom. Opti.Space v razmerju do Uporabnikov ponuja le spletno platformo (spletno tržnico), ki omogoča sklepanje poslovnih in pravnih razmerij med Uporabniki (npr. sklenitev pogodbe o najemu Poslovnega prostora). Opti.Space kot spletna tržnica povezuje ponudbo in povpraševanje pri najemu Poslovnih prostorov (storitve, ki jih Opti.Space ponuja preko spletnega mesta). Pri tem gre za različne tipe Poslovnih prostorov ter za različna trajanja najema.

Kot storitev informacijske družbe se šteje storitev, ki se opravi odplačno, na daljavo (brez osebne navzočnosti strank), elektronsko (preko spletnega mesta) ter se v celoti prenaša, sprejema in pošilja z elektronskimi sredstvi (opredelitev po Zakonu o informacijski varnosti – ZinfV).

Opti.Space omogoča Uporabnikom dostop do spletnega mesta in do storitev, ki jih spletno mesto omogoča tekom delovanja spletnega mesta.

V primeru, da Kupec in Ponudnik preko spletnega mesta skleneta pravno in poslovno razmerje (npr. pogodbo o rabi oziroma najemu prostora), Opti.Space v nobenem primeru ne odgovarja za obveznosti po tej pogodbi, kot sta jih dogovorili stranki pogodbe, niti nima iz te pogodbe nobenih pravic. Odgovornost Opti.Space za kršitve pogodbenih določil, sklenjenih med Kupcem in Ponudnikom, je v celoti izključena. Nobena izmed strank pravnega in poslovnega razmerja nima do Opti.Space možnosti zahtevka regresnega plačila.

Enako velja, da je odgovornost Opti.Space v celoti izključena tudi v primeru sklenjenega pravnega in poslovnega razmerja med Kupcem in Končnim uporabnikom.

Omejitev odgovornosti za škodo:

Drugi relevantni dokumenti Opti.Space:


  1. PONUDNIKI

Ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je lastnik poslovne nepremičnine, ki je predmet ponudbe na spletnem mestu oziroma lahko s to nepremičnino (»Poslovni prostor«) razpolaga na način, da jo odda v najem oziroma v uporabo.

Obveznosti, zaveze in izjave Ponudnika:

zagotovitev nadomestnega prostora: če se pred začetkom ali med trajanjem najema Poslovnega prostora izkaže, da Ponudnik iz različnih razlogov ne more Kupcu zagotoviti normalne oziroma pravočasne uporabe Poslovnega prostora, mora Ponudnik Kupcu nemudoma zagotoviti nadomesten prostor, ki ima glede velikosti, opremljenosti, funkcionalnosti in lokacije enake ali podobne lastnosti, kot jih ima rezervirani Poslovni prostor.

hišni red in druga pravila: Ponudnik mora Kupca na ustrezen, jasen in razumljiv način seznaniti s pravili uporabe Poslovnega prostora. Kupec mora potrditi razumevanje hišnega reda Ponudnika in ta pravila tudi sprejeti. K spoštovanju pravil uporabe Poslovnega prostora so zavezani vsi, ki jim Kupec dovoljuje uporabo Poslovnega prostora. V primeru, da škodo povzroči oseba, ki ni Kupec, to ne izključuje odgovornosti Kupca do Ponudnika.

opis opreme in infrastrukture Ponudnika: Kupcu mora biti jasno sporočeno, katera oprema in infrastruktura Ponudnika mu je na voljo med uporabo Poslovnega prostora in v kakšen obsegu.

namenska uporaba Poslovnega prostora: dopusten namen uporabe Poslovnega prostora mora biti poznan Kupcu pred sklenitvijo pogodbe o najemu.

odstop od pogodbe: razlogi za odstop od pogodbe, Kupca ali Ponudnika, morajo biti jasno zapisani. Enako morajo biti zapisani drugi učinki, ki nastopijo v primeru predčasne odpovedi pogodbe (npr. glede plačila).

opredelitev stroškov: stroški, ki jih bo imel Kupec v zvezi z uporabo Poslovnih prostorov, morajo biti jasno zapisani in na ustrezen način sporočeni Kupcu. Skriti stroški za kupca so prepovedani.

pogoji podnajema: v kolikor Ponudnik dovoljuje Kupcu podnajem poslovnega prostora, morajo biti pogoji podnajema (sprejemljive dejavnosti, odgovornost Kupca za ravnanja Izvajalca) jasno opredeljeni.

V skladu s politiko Opti.Space ima Ponudnik tri možnosti zaračunavanja stroškov oddajanja Poslovnega prostora:

  1. Ponudnik sam zaračuna storitev Kupcu na koncu meseca (v tem primeru je Ponudnik dolžan sam zaračunavati in poskrbeti za plačilo storitev Kupca, kot tudi plačilo storitev Opti.Space) po prejetem obračunu storitev 1. dne v mesecu za pretekli mesec.

Ponudnik zaračunava storitev Kupcu na koncu meseca, Opti.Space za Ponudnika (za tuj račun) obračuna prvega v mesecu stroške opredeljene pod točko b in c v naslednjem odstavku, za predhodni mesec.

Ponudnik znotraj uporabniškega računa izbere nastavitev sprotnega plačevanja rezervacij za posamezno lokacijo in Opti.Space za Ponudnika (za tuj račun) zbira naslednja plačila:

za urne rezervacije, cene za urne rezervacije, ki so bile (i) dokončane ali (ii) preklicane, vendar niso povrnjene v skladu s politiko odpovedi,

za dnevne rezervacije, cene za dnevne rezervacije, ki so bile (i) dokončane ali (ii) preklicane, vendar niso povrnjene v skladu s politiko odpovedi,

za mesečne rezervacije, cene za mesečne rezervacije, ki so bile (i) začete, (ii) obnovljene ali (iii) odpovedane, vendar stroški niso bili povrnjeni v skladu s politiko odpovedi.

Ponudnik ima možnost znotraj uporabniškega računa v nastavitvah posamezne lokacije nastaviti način, po katerem se stroški obdelave rezervacije obračunajo kupcu.

Opti.Space bo Uporabniku vrnil razliko med pobranimi plačili in zaračunanimi plačili za storitve Opti.Space v roku 8 dni po prejetem plačilu s strani kupca po opravljeni storitvi (rezervaciji), razen za mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu.

Opti.Space bo Ponudniku plačal znesek v roku 15 dni po začetku meseca za tekoči mesec oziroma v skladu s prejetim plačilom s strani Kupca storitve.

Opti.Space bo 1.dan v mesecu za pretekli mesec zaračunal Kupcu skupni znesek opravljenih rezervacij za prejšnji mesec in vrnil razliko Uporabniku med pobranimi plačili in zaračunanimi plačili za storitve Opti.Space v roku 8 dni po prejetem plačilu s strani Kupca, razen za mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu.

Kontaktni in plačilni podatki:

izključno odgovoren za zagotavljanje točnih kontaktnih in plačilnih podatkov, povezanih z uporabniškim računom Ponudnika;

dolžan voditi popolne in točne zapise o uporabi Poslovnega prostora in plačilu Kupca storitve;

Opti.Space si pridružuje pravico:

Za katerekoli rezervacije (urne, dnevne, tedenske, mesečne), rezervirane preko spletnega mesta, Ponudnik soglaša, da bo plačal stroške storitve v višini in na način, kot je določena v Ceniku storitev – paketi.

Ponudnik in Opti.Space poravnata svoje obveznosti in terjatve z naslova rezervacije Poslovnega prostora preko spletnega mesta z obojestranskim pobotom na osnovi katerega Opti.Space nakaže Ponudniku razliko.

Mesečna naročnina za Opti.Space paket se plačuje 1.v mesecu za tekoči mesec, preostali zneski vezani za promet se plačujejo po obračunu in so za to izstavljene račune do 5.dne v mesecu z zapadlostjo 15 dni.

Opti.Space ne jamči za plačila Ponudniku za zneske, ki jih Opti.Space ni v celoti prejel od Kupca.


  1. KUPCI

Kupec je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki s Ponudnikom sklene oziroma lahko sklene poslovno in pravno razmerje glede najema Poslovnega prostora in ki s Ponudnikom stopi v stik preko uporabe Storitev spletnega mesta.

V primeru da je Kupec fizična oseba, mora biti Kupec star najmanj 18 let in imeti poslovno sposobnost.

Obveznosti, zaveze in izjave Kupca:

Zaračunavanje najema:

Popust oziroma promocijska koda, ki je lahko objavljena na spletnem mestu pri posameznem Ponudniku ali v drugih oblikah sporočil, omogoča Kupcu posebne ugodnosti pri stroških najema Poslovnega prostora in jo bo mogoče izkoristiti v roku, ki bo naveden na spletnem mestu, pri posameznemu Ponudniku.

Stroški odpovedi:

UPORABNIKI

Obveznosti, zaveze in izjave Uporabnikov (Kupcev in Ponudnikov):

Ponudnik je izključno odgovoren za vsebino profila, sporočila, opombe, besedilo, informacije, ponudbe, slike, povezave in katerokoli drugo vsebino, ki jo naloži, objavi, prikaže ali drugače zagotovi Opti.Space za prikaz (objavo) na spletnem mestu (uporabniške vsebine).

Prepovedano je objavljati, pošiljati ali distribuirati uporabniške vsebine, nad katerimi Ponudnik nima avtorskih pravic.

Pravice intelektualne lastnine Opti.Space

“Opti.Space” je blagovna znamka družbe Opti.Space d.o.o. “Opti.Space” skupaj z drugimi grafikami, logotipi, modeli, glavo strani, ikonami, skripto in imeni storitev na spletnem mestu predstavlja blagovno znamko ali skupek vseh pravic in upravičenj le-te v Sloveniji in drugih državah (“Opti.Space znamka” ).

Uporabnik ni upravičen uporabljati oznak Opti.Space znamke ne kot dela blagovnih znamk ne kot dela domenskih imen v zvezi z izdelkom ali storitvijo na kakršenkoli način, ki bi lahko povzročil zmedo ali ustvaril vtis, da Opti.Space podpira izdelek ali storitev.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja Opti.Space znamk Uporabnik ni upravičen na kakršen koli način uporabljati ali razpolagati z znamko Opti.Space.

Pravica Opti.Space do izbrisa vsebine

Ponudnik soglaša, da Opti.Space sme pregledati spletno mesto in da sme brez obvestila kadarkoli izbrisati ali odstraniti vsebino spletnega mesta ali uporabniško vsebino po lastni presoji iz katerega koli razloga ali brez razloga, vključno z vsebino Ponudnika, za katero Opti.Space meni in oceni, da krši te splošne pogoje. O tem Opti.Space ni dolžan obvestiti Ponudnika.

Opti.Space nima varnostnih in shranjevalnih obveznosti glede vsebine Ponudnika. Ponudnik je sam finančno odgovoren za izdelavo varnostnih kopij in nadomeščanje vsebine Uporabnika, ki jo Uporabnik objavi ali shrani na spletnem mestu.

Opti.Space ne preverja natančnosti, popolnosti, zanesljivosti ali avtentičnosti uporabniške vsebine, niti opisov prostorov ali informacij o razpoložljivosti prostorov, ki jih ponujajo Ponudniki, in ne daje nobenih navedb ali jamstev v zvezi z uporabniško vsebino.

Pravice intelektualne lastnine tretjih

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih ponudnikov ter članke, fotografije, besedilo, grafiko, slike, modele, zvok, video, informacije in drugo vsebino ali predmete, ki pripadajo tretjim osebam ali izvirajo od njih (vsebina tretjih oseb).

Spletnih mest in vsebine tretjih oseb Opti.Space ne preučuje, spremlja ali preverja za zagotovitev točnosti, ustreznosti ali popolnosti in zato Opti.Space ni odgovoren za spletna mesta tretjih oseb, ki so dostopna preko spletnega mesta, ali katere koli vsebine tretje stranke, objavljene na spletnem mestu.

Opti.Space ne odgovarja za vstope tretjih oseb na stran niti za vsebino njihovih objav, točnost podatkov, žaljivost, mnenja, postopke zasebnosti ali druge politike na spletnih mestih tretjih oseb ali za vsebino le-teh.

Vključitev, povezovanje ali omogočanje uporabe katere koli spletne strani tretje osebe ali katere koli vsebine tretje osebe ne pomeni odobritve le-te s strani Opti.Space.

Če se Uporabnik odloči zapustiti spletno mesto in dostopati do spletnih mest tretjih oseb, ali dostopati do vsebin tretjih oseb, ali jih uporabljati, to stori Uporabnik na lastno odgovornost. V takem primeru ti splošni pogoji ne veljajo. Uporabnik je dolžan pregledati veljavne pogoje in pravilnike, vključno s pravili o zasebnosti in prakso zbiranja podatkov na spletnem mestu, s katerega je Uporabnik prišel, ali s katerega je Uporabnik naložili aplikacije oz. na katerem je Uporabnik aplikacije uporabljal.

Kršenje pravic intelektualne lastnine

Če ugotovite, da so vam preko spletnega mesta kršene vaše pravice intelektualne lastnine, o tem pisno obvestite Opti.Space.

ZAČASNA ALI TRAJNA OMEJITEV UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Opti.Space si pridružuje pravico, da lahko trajno ali začasno kadarkoli ukine uporabniški račun Uporabnika ali možnost uporabe storitev preko spletnega mesta v celoti ali delno brez predhodnega obvestila v naslednjih primerih:

kršitve teh splošnih pogojev;

ko ravnanje Uporabnika škoduje Opti.Space ali drugim Uporabnikom spletnega mesta;

v primeru negativne ocene drugih Uporabnikov;

v primeru lastne diskrecije Opti.Space.

V primeru trajne ali začasne ukinitve vašega uporabniškega računa ali omejevanja možnosti uporabe storitev na spletnem mestu:

bodo vse trajajoče ali prihodnje rezervacije Kupca storitve ali Ponudnika takoj prekinjene;

lahko Kupcem storitev ali Ponudnikom Opti.Space sporoči, da so bile te rezervacije preklicane;

Ponudnikom lahko Opti.Space v celoti povrne stroške za vse potrjene rezervacije Kupca storitve in

Ponudnik ne bo upravičen do nadomestila za rezervacije, ki so bile preklicane zaradi trajne ali začasne ukinitve uporabniškega računa.

KONTAKT

Če potrebujete kakršnekoli informacije ali pomoč pri spletni ponudbi, oddaji naročil, dostavi, uporabi spletne strani ali vračilu blaga, se lahko obrnete na nas prek elektronskega naslova info@opti-space.com.