SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne spletnega mesta Opti.Space so sestavljeni v skladu z relevantno zakonodajo in v skladu z mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Spletno mesto Opti.Space, dostopno na neposredni spletni povezavi https://opti.space (spletno mesto), upravlja Opti.Space, spletne storitve d.o.o., Mesarska cesta 22, 1000 Ljubljana, matična številka: 8425795000, ID za DDV: 88192458, ki je informacijska družba in hkrati tudi ponudnik storitev v povezavi s spletnim mestom (v nadaljevanju: »mi«, »Opti.Space«). Opti.Space je tudi lastnik in upravljavec spletnih mest, dostopnih na domenah www.opti-space.de, www.opti-space.com in www.opti-space.net.

Splošni pogoji poslovanja urejajo poslovno razmerje med Opti.Space in Kupci, med Opti.Space in Ponudniki ter med Opti.Space in Končnimi uporabniki (Kupci, Ponudniki in Končni uporabniki skupaj »Uporabniki«) pri uporabi storitev, ki jih preko spletnega mesta omogoča Opti.Space.

Opti.Space si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja, vključno s spremembami cen storitev. Morebitne spremembe splošnih pogojev poslovanja bodo objavljene na spletni strani https://opti.space in začnejo veljati s trenutkom objave ali kasneje, po preteku določenega obdobja, če bo tako zapisano. Obveznost vsakega Uporabnika je, da se sam seznani preko spletnega mesta ali je prišlo do sprememb splošnih pogojev in kakšne so te spremembe. Opti.Space bo zagotovil, da bo obvestilo o spremembah splošnih pogojev jasno razvidno na spletnem mestu.

Soglašanje s tem splošnimi pogoji v celoti je pogoj, da lahko uporabljate storitve, ki jih Opti.Space omogoča preko spletnega mesta. Če ne soglašate s temi splošnimi pogoji, ste nemudoma dolžni prenehati uporabljati naše storitve. Enako velja v primeru, da ne soglašate z naknadnimi spremembami splošnih pogojev.

Zadnjič osveženo: julij 2020


 1. INFORMACIJE O NAS

Ime podjetja: Opti.Space, spletne storitve d.o.o.
Sedež podjetja: Mesarska cesta 22, 1000 Ljubljana
E-poštni naslov: info@opti.space
Telefonska številka: 00386 41 317 215
ID za DDV: 88192458
Matična številka: 8425795000
Vpis v sodni register: 30.04.2019
Poslovni račun: SI56 3400 0101 9568 722
Odgovorna oseba: Sabina Veronika GolobOpti.Space je informacijska družba, ki opravlja digitalno storitev spletne tržnice (glej v nadaljevanju točko iii. Storitve). Krovni zakon za delovanje Opti.Space je Zakon o informacijski varnosti (ZinfV).Opti.Space ni:

Dostopnost informacij:


Opti.Space se zavezuje, da bo Uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:
 1. STORITEV


ZA PONUDNIKA:

Kot ponudnik Poslovnega prostora na spletnem mestu lahko nastopa le pravna oseba oziroma posameznik s statusom samostojnega podjetnika.

Ponudnik je lahko lastnik Poslovnega prostora. V primeru da ni lastnik, mora sam zagotoviti vsa potrebna dovoljenja in soglasja, da Poslovni prostor lahko ponuja preko spletnega mesta.

Ponudnik na spletnem mestu, znotraj svojega uporabniškega računa, ustvari seznam Poslovnih prostorov (enega ali več), ki jih je pripravljeni oddati Kupcem v najem in za to prejeti od Kupca plačilo. Število Poslovnih prostorov, ki jih lahko Ponudnik ponuja preko spletnega mesta, ni omejeno.

Vrsta Poslovnih prostorov glede na namen uporabe, je določena s strani Opti.Space. Enako velja za druge kriterije glede Poslovnih prostorov (npr. lokacija, zahtevana infrastruktura, zahtevana oprema, itd.).

Kot Ponudnik poslovnega prostora na spletnem mestu lahko nastopa tudi Opti.Space oziroma z njim povezane osebe.

ZA KUPCA:

Kupec se preko spletnega mesta lahko seznani s ponudbo poslovnih prostorov enega ali več Ponudnikov ter preko spletnega mesta, v neposrednem stiku s Ponudnikom, opravi rezervacijo pri Ponudniku.

Kupec je lahko končni uporabnik poslovnega prostora Ponudnika. Lahko pa Kupec poslovni prostor Ponudnika uporablja za opravljanje svoje storitev, ki jih ponuja drugim osebam (stranke oziroma “Končni uporabniki”).

Spletno mesto omogoča funkcionalnost, ob uporabi katere Kupec svojim Končnim uporabnikom posreduje podatke o lokaciji poslovnega prostora, dostopu, uri izvajanja storitve Kupca ter omogoča izvoz teh podatkov v elektronski koledar (npr. Google Calendar) Končnega uporabnika. Uporaba te funkcionalnosti s strani Kupca je v njegovi popolni diskreciji (ni obvezna).

ZA KONČNEGA UPORABNIKA:

Končni uporabnik je stranka Kupca. Uporabnik v prostorih Ponudnika koristi storitve, ki jih ponuja Kupec.

Spletno mesto omogoča Kupcu določene funkcionalnosti, ki so opisane v prejšnji točki (Za kupca).

OPTI.SPACE:

Opti.Space ni stranka pravnega in poslovnega razmerja, ki ga preko spletnega mesta skleneta Ponudnik in Kupec, niti ni stranka pravnega in poslovnega razmerja z med Kupcem in Končnim uporabnikom. Opti.Space v razmerju do Uporabnikov ponuja le spletno platformo (spletno tržnico), ki omogoča sklepanje poslovnih in pravnih razmerij med Uporabniki (npr. sklenitev pogodbe o najemu Poslovnega prostora). Opti.Space kot spletna tržnica povezuje ponudbo in povpraševanje pri najemu Poslovnih prostorov (storitve, ki jih Opti.Space ponuja preko spletnega mesta). Pri tem gre za različne tipe Poslovnih prostorov ter za različna trajanja najema.

Na ta način Opti.Space ponuja storitve informacijske družbe (spletne platforme), ne pa storitve posredovanja pri najemu nepremičnine.

Kot storitev informacijske družbe se šteje storitev, ki se opravi odplačno, na daljavo (brez osebne navzočnosti strank), elektronsko (preko spletnega mesta) ter se v celoti prenaša, sprejema in pošilja z elektronskimi sredstvi (opredelitev po Zakonu o informacijski varnosti – ZinfV).

Storitev Opti.Space v razmerju do Uporabnikov se v bistvenem delu nanaša na zagotavljanje delovanja spletnega mesta in zagotavljanja funkcionalnosti spletnega mesta, ki omogoča sklepanje pravnih in poslovnih razmerij med Ponudniki in Kupci.

Opti.Space omogoča Uporabnikom dostop do spletnega mesta in do storitev, ki jih spletno mesto omogoča tekom delovanja spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti za kršitve:

V primeru, da Kupec in Ponudnik preko spletnega mesta skleneta pravno in poslovno razmerje (npr. pogodbo o rabi oziroma najemu prostora), Opti.Space v nobenem primeru ne odgovarja za obveznosti po tej pogodbi, kot sta jih dogovorili stranki pogodbe, niti nima iz te pogodbe nobenih pravic. Odgovornost Opti.Space za kršitve pogodbenih določil, sklenjenih med Kupcem in Ponudnikom, je v celoti izključena. Nobena izmed strank pravnega in poslovnega razmerja nima do Opti.Space možnosti zahtevka regresnega plačila.

Enako velja, da je odgovornost Opti.Space v celoti izključena tudi v primeru sklenjenega pravnega in poslovnega razmerja med Kupcem in Končnim uporabnikom.

Odgovornost Opti.Space je v celoti izključena tudi v primeru, da nekdo tretji zoper Ponudnika vloži zahtevek za povračilo škode ali kakršen koli drug zahtevek za povračilo materialne ali nematerialne škode, kot posledice nepooblaščenega oddajanja Poslovnega prostora v najem.

Omejitev odgovornosti za škodo:

Enako kot je v prejšnjem odstavku opredeljena popolna izključitev odgovornosti Opti.Space za kršitve obveznosti strank po pogodbi, velja popolna izključitev odgovornosti Opti.Space tudi za kakršno koli škodo, ki bi Ponudniku, Kupcu ali Izvajalcu nastala kot posledica sklenjenega pravnega in poslovnega razmerja.

Drugi relevantni dokumenti Opti.Space:


 1. PONUDNIKI


Ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je lastnik poslovne nepremičnine, ki je predmet ponudbe na spletnem mestu oziroma lahko s to nepremičnino (»Poslovni prostor«) razpolaga na način, da jo odda v najem oziroma v uporabo.

Ponudnik lahko Poslovne prostore ponuja tudi na spletnih mestih drugih spletnih platform, ki opravljajo enake ali podobne storitve, kot jih opravlja Opti.Space.

Obveznosti, zaveze in izjave Ponudnika:

Minimalni pogodbeni standardi, ki jih mora vključevati pogodba o najemu, sklenjena med Ponudnikom in Kupcem:Zaračunavanje cene najema:

V skladu s politiko Opti.Space ima Ponudnik tri možnosti zaračunavanja stroškov oddajanja Poslovnega prostora:

 1. Ponudnik sam zaračuna storitev Kupcu na koncu meseca (v tem primeru je Ponudnik dolžan sam zaračunavati in poskrbeti za plačilo storitev Kupca, kot tudi plačilo storitev Opti.Space) po prejetem obračunu storitev 1. dne v mesecu za pretekli mesec.


 1. Ponudnik zaračunava storitev Kupcu na koncu meseca, Opti.Space za Ponudnika (za tuj račun) obračuna prvega v mesecu stroške opredeljene pod točko b in c v naslednjem odstavku, za predhodni mesec.


 1. Ponudnik znotraj uporabniškega računa izbere nastavitev sprotnega plačevanja rezervacij za posamezno lokacijo in Opti.Space za Ponudnika (za tuj račun) zbira naslednja plačila:


 1. za urne rezervacije, cene za urne rezervacije, ki so bile (i) dokončane ali (ii) preklicane, vendar niso povrnjene v skladu s politiko odpovedi,


 1. za dnevne rezervacije, cene za dnevne rezervacije, ki so bile (i) dokončane ali (ii) preklicane, vendar niso povrnjene v skladu s politiko odpovedi,


 1. za mesečne rezervacije, cene za mesečne rezervacije, ki so bile (i) začete, (ii) obnovljene ali (iii) odpovedane, vendar stroški niso bili povrnjeni v skladu s politiko odpovedi.


Ponudnik ima možnost znotraj uporabniškega računa v nastavitvah posamezne lokacije nastaviti način, po katerem se stroški obdelave rezervacije obračunajo kupcu.

Takojšne obračunavanje in plačevanje rezervacij na posamezni lokaciji:

Opti.Space bo Uporabniku vrnil razliko med pobranimi plačili in zaračunanimi plačili za storitve Opti.Space v roku 8 dni po prejetem plačilu s strani kupca po opravljeni storitvi (rezervaciji), razen za mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu.

Mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu:

Opti.Space bo Ponudniku plačal znesek v roku 15 dni po začetku meseca za tekoči mesec oziroma v skladu s prejetim plačilom s strani Kupca storitve.

Mesečno obračunavanje in plačevanje rezervacij na posamezni lokaciji:

Opti.Space bo 1.dan v mesecu za pretekli mesec zaračunal Kupcu skupni znesek opravljenih rezervacij za prejšnji mesec in vrnil razliko Uporabniku med pobranimi plačili in zaračunanimi plačili za storitve Opti.Space v roku 8 dni po prejetem plačilu s strani Kupca, razen za mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu.

Za mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu, bo Opti.Space ponudniku plačal znesek v roku 15 dni po začetku meseca za tekoči mesec oziroma v skladu s prejetim plačilom s strani kupca storitve.

Kontaktni in plačilni podatki:

Ponudnik je:

Strošek storitev Opti.Space:

Za katerekoli rezervacije (urne, dnevne, tedenske, mesečne), rezervirane preko spletnega mesta, Ponudnik soglaša, da bo plačal stroške storitve v višini in na način, kot je določena v Ceniku storitev - paketi.

Ponudnik je dolžan izstaviti Kupcu račun za celotni bruto znesek rezervacije.

Ponudnik in Opti.Space poravnata svoje obveznosti in terjatve z naslova rezervacije Poslovnega prostora preko spletnega mesta z obojestranskim pobotom na osnovi katerega Opti.Space nakaže Ponudniku razliko.

V primeru, da Ponudnik sam pobira plačila Kupcev storitev, je dolžan plačati Opti.Space storitve v roku 8 dni od izstavljenega računa.

Mesečna naročnina za Opti.Space paket se plačuje 1.v mesecu za tekoči mesec, preostali zneski vezani za promet se plačujejo po obračunu in so za to izstavljene račune do 5.dne v mesecu z zapadlostjo 15 dni.

Ponudnik soglaša, da Opti.Space sprejema plačila od Kupcev kot pooblaščenec za sprejemanje plačil Kupcev (plačila za tuj račun) in da je obveznost Opti.Space, da znesek plača Ponudniku, odvisna in pogojena z uspešnim prejetjem povezanih plačil od Kupca.

Opti.Space ne jamči za plačila Ponudniku za zneske, ki jih Opti.Space ni v celoti prejel od Kupca.


 1. KUPCI


Kupec je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki s Ponudnikom sklene oziroma lahko sklene poslovno in pravno razmerje glede najema Poslovnega prostora in ki s Ponudnikom stopi v stik preko uporabe Storitev spletnega mesta.


V primeru da je Kupec fizična oseba, mora biti Kupec star najmanj 18 let in imeti poslovno sposobnost.


Obveznosti, zaveze in izjave Kupca:Zaračunavanje najema:

Ob rezervaciji prostora Kupec soglaša s plačilom cene za uporabo Poslovnega prostora, kot je ta določena v ponudbi za Prostor in ki temelji na opravljeni rezervaciji (na uro, teden, dan ali mesec).


Cena storitve za rezervacijo po urah je cena na uro rezervacije, cena storitve za dnevno rezervacijo je cena na dan rezervacije, cena storitve za mesečno rezervacijo pa je cena za koledarski mesec rezervacije.


Rezervacije po urah so rezervacije v trajanju do 24 ur, vključno z vsemi rezervacijami za cel dan, če je izbrana rezervacija preko opcije Rezerviraj uro. Enako velja s ponavljajočimi se rezervacijami, ki se ponavljajo večkrat ob enakih terminih.


Cena storitve bo Kupcu zaračunana na naslednji način: Opti.Space bo zahteval podatke o kreditni kartici ali PayPal računu Kupca in naslov za izstavitev računa ali druge podatke o plačilu, pri čemer bo Opti.Space obdelal vplačilo kot plačilo v imenu in za račun Ponudnika. V primeru mesečnega zaračunavanja rezervacij s strani Ponudnika, Kupec strošek storitve poravna neposredno Ponudniku.


Ponudnik je dolžan izstaviti račun za celoten znesek storitve.


Skladno z možnostmi za zaračunavanje storitev Opti.Space, le-ta deluje kot pooblaščeni agent za zbiranje plačil Ponudnika, plačilo pa se šteje za izvršeno neposredno Ponudniku.


Znesek in čas plačil cene storitve, ki jih v imenu Ponudnika obdeluje Opti.Space, temeljijo na opravljeni rezervaciji. Za rezervacijo po urah ali dnevih, opravljeno v okviru opcije Opti.Space, bo Opti.Space obdelal plačila ob času opravljene rezervacije. Pri rezervacijah po urah ali dneh bo Kupec plačal cena storitve za skupno število rezerviranih ur ali dni, vključno z davki, določenimi v ponudbi za Poslovni prostor (plačilo po urni ali dnevni rezervaciji).

Mesečne rezervacije morajo trajati najmanj en koledarski mesec. Za mesečne rezervacije bo Opti.Space obdelal začetno plačilo za take rezervacije takoj po tem, ko Kupec potrdi svojo rezervacijo v spletni storitvi. Za mesečne rezervacije bo začetno plačilo enako ceni storitve za cel koledarski mesec rezervacije in vsemi veljavnimi davki.


Popusti:

Popust oziroma promocijska koda, ki je lahko objavljena na spletnem mestu pri posameznem Ponudniku ali v drugih oblikah sporočil, omogoča Kupcu posebne ugodnosti pri stroških najema Poslovnega prostora in jo bo mogoče izkoristiti v roku, ki bo naveden na spletnem mestu, pri posameznemu Ponudniku.


Stroški odpovedi:

Vsaka rezervacija poslovnega prostora, ki jo odpove Kupec, se obravnava po določilih, ki veljajo za odpoved v Politiki odpovedi Opti.Space.


Sproten sistem obračunavanja in plačevanja rezervacij:


Za preklicane rezervacije do 24 ur pred rezervacijo bo Kupcu zaračunan strošek storitve Opti.Space v višini 5% bruto rezervacije. Ta strošek bo Kupcu zaračunan s strani Opti.Space.


Za preklicane rezervacije znotraj 24 ur do rezervacije bo Kupec plačal celoten znesek v višini bruto rezervacije. Kupec s v takšnem primeru plača polni znesek rezervacije in razlika (standardna cena kot pri opravljeni storitvi) bo nakazana Ponudniku (račun za celotno vrednost storitve mora izstaviti Ponudnik kot tudi v primeru opravljene storitve).
 1. UPORABNIKI


Obveznosti, zaveze in izjave Uporabnikov (Kupcev in Ponudnikov):

Opti.Space si pridružuje pravico, da mnenja Kupcev glede Ponudnikov in mnenja Končnih uporabnikov glede Kupcev objavi na spletnem mestu.Zaprtje uporabniškega računa

Uporabnik lahko uporabniški račun na spletnem mestu kadarkoli zapre na način, da Opti.Space pošlje obvestilo o prenehanju v skladu z navodili, ki so dostopna v okviru uporabniškega računa.

Ponudnik je dolžan tekoče rezervacije, ki so že bile sklenjene, izpolniti v celoti.


Opti.Space vam lahko kadar koli po ukinitvi uporabniškega računa onemogoči dostop do, uporabo ali sodelovanje v storitvi, vključno s katero koli vsebino v njej.


Opti.Space bo ob ukinitvi računa odstranil profil Ponudnika s spletnega mesta in prenehal prikazovati vsebine profila. 1. OPTI.SPACE


Stroški, ki jih zaračunava Opti.Space:


Opti.Space za storitve, ki jih ponuja preko spletnega mesta, zaračunava nadomestilo. Stroški so podrobneje opisani v Ceniku Storitev.


Opti.Space lahko Uporabnikom zaračunava tudi stroške drugih ponudnikov (npr. stroške ponudnikov plačilnih storitev), če so ti stroški povezavi s storitvami Opti.Space. Uporabnik mora biti s tem stroški seznanjen predhodno in z njimi soglašati.Opti.Space si ves čas delovanja spletnega mesta pridružuje pravico, da:
Odgovornost in izključitev odgovornosti Opti.Space:


V IZOGIB KAKRŠNEGAKOLI DVOMA OPTI.SPACE NAVAJA:

ZGORNJE IZJAVE O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI OPTI.SPACE SE UPORABLJAJO V NAJVEČJEM OBSEGU, KI JE DOVOLJEN PO VELJAVNI ZAKONODAJI.


Ti splošni pogoji in ostali dokumenti Opti.Space, ki so za Uporabnike dostopni preko spletnega mesta, so celoten sporazum med Uporabnikom in Opti.Space glede uporabe storitve in nadomeščajo vse predhodne dogovore med Uporabnikom in Opti.Space v zvezi z uporabo storitev Opti.Space preko spletnega mesta.


Če Opti.Space ne izvaja ali ne uveljavlja pravic ali določb teh splošnih pogojev, to ne pomeni odpovedi tem pravicam. Če se ugotovi, da je katerakoli določba teh splošnih pogojev nezakonita, nična ali neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb. Ti splošni pogoji niso prenosljivi na tretje osebe.


Reševanje sporov med Uporabniki:


Opti.Space ima pravico, ne pa obveznost v sporu med Uporabniki delovati kot mediator.


 1. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE


Pravice intelektualne lastnine (splošno)


Vse vsebine na spletnem mestu, vključno z uporabniško vsebino, modeli, besedilom, grafiko, slikami, video posnetki, informacijami, programsko opremo, zvočnimi in drugimi datotekami ter njihovo izbiro in razporeditvijo (»Vsebina spletnega mesta«) so last Opti.Space, Uporabnikov ali dajalcev njihovi pravic uporabe.


Vsebine spletnega mesta ni dovoljeno spreminjati, kopirati, distribuirati, urejati, reproducirati, prenašati, nalagati, prikazovati, objavljati ali prodajati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v celoti ali delno, razen tistih, za katere to izrecno določajo ti splošni pogoji.


Uporabniki lahko dostopajo do storitve in vsebine spletnega mesta ter ju uporabljajo, prenesejo ali natisnejo pa le dele vsebine spletnega mesta v razumnem število izvodov, do katerih so Uporabniki pridobili dostop (a) izključno za osebno, nekomercialno uporabo ali ( b) izključno zaradi sklicevanja tretjih oseb na storitev ali za sestavljanje zbirke oglasov za prostore prek storitve ("zbirka"), če uporabnik ohrani vse avtorske ali druge lastniške navedbe na vseh kopijah takšnih vsebin spletnega mesta.


Razen lastne uporabniške vsebine, Uporabniku ni dovoljeno objavljati ali kako drugače distribuirati vsebine spletnega mesta, ne prek interneta ne preko katerega koli intranetnega ali ekstranetnega spletnega mesta, niti Uporabniku ni dovoljeno vsebine spletnega mesta vključiti v katero koli drugo bazo podatkov ali v zbirko.


Za pridobitev vsebine spletnega mesta Uporabnik ni upravičen uporabljati nobenih podatkovnih zbirk, robotov, ali podobnih metod pridobivanja podatkov. Vsaka uporaba strani ali vsebina spletnega mesta, ki ni posebej navedena v tem dokumentu, je prepovedana in bo samodejno prekinila vaše pravice v zvezi z uporabo storitve in vsebine spletnega mesta, ki je tu dovoljena.


Vse pravice Opti.Space ali njegovih pravic uporabe, ki niso izrecno dovoljene v teh pogojih uporabe, so pridržane Opti.Space in dajalcem dovoljenj.Pravice intelektualne lastnine Ponudnikov - profil


Ponudniku je dovoljeno na spletnem mestu prikazati določene podatke v zvezi s Ponudnikom ali s podjetjem oziroma organizacijo Ponudnika, vključno z vašim prostorom (profilom).


Profil Ponudnika bo drugim Uporabnikom prikazal določene podatke o registraciji in drugo vsebino o ponudniku, vključno s Poslovnim prostorom Ponudnika, ki ga v uporabo nudite preko spletnega mesta (vsebina profila).


Ponudnik na spletnem mestu ne sme v okviru vsebin o posameznem prostoru/lokaciji navesti svojega naziva in nagovarjati na kakršenkoli način Kupca k sklenitvi posla mimo spletnega mesta. V skladu s tem Ponudnik v profilu ne sme navesti naslednjih podatkov:Ponudnik je izključno odgovoren za vsebino profila, sporočila, opombe, besedilo, informacije, ponudbe, slike, povezave in katerokoli drugo vsebino, ki jo naloži, objavi, prikaže ali drugače zagotovi Opti.Space za prikaz (objavo) na spletnem mestu (uporabniške vsebine).


Prepovedano je objavljati, pošiljati ali distribuirati uporabniške vsebine, nad katerimi Ponudnik nima avtorskih pravic.Pravice intelektualne lastnine Opti.Space


"Opti.Space" je blagovna znamka družbe Opti.Space d.o.o. "Opti.Space" skupaj z drugimi grafikami, logotipi, modeli, glavo strani, ikonami, skripto in imeni storitev na spletnem mestu predstavlja blagovno znamko ali skupek vseh pravic in upravičenj le-te v Sloveniji in drugih državah ("Opti.Space znamka" ).


Uporabnik ni upravičen uporabljati oznak Opti.Space znamke ne kot dela blagovnih znamk ne kot dela domenskih imen v zvezi z izdelkom ali storitvijo na kakršenkoli način, ki bi lahko povzročil zmedo ali ustvaril vtis, da Opti.Space podpira izdelek ali storitev.


Brez predhodnega pisnega dovoljenja Opti.Space znamk Uporabnik ni upravičen na kakršen koli način uporabljati ali razpolagati z znamko Opti.Space.Pravica Opti.Space do izbrisa vsebine


Ponudnik soglaša, da Opti.Space sme pregledati spletno mesto in da sme brez obvestila kadarkoli izbrisati ali odstraniti vsebino spletnega mesta ali uporabniško vsebino po lastni presoji iz katerega koli razloga ali brez razloga, vključno z vsebino Ponudnika, za katero Opti.Space meni in oceni, da krši te splošne pogoje. O tem Opti.Space ni dolžan obvestiti Ponudnika.


Opti.Space nima varnostnih in shranjevalnih obveznosti glede vsebine Ponudnika. Ponudnik je sam finančno odgovoren za izdelavo varnostnih kopij in nadomeščanje vsebine Uporabnika, ki jo Uporabnik objavi ali shrani na spletnem mestu.


Opti.Space ne preverja natančnosti, popolnosti, zanesljivosti ali avtentičnosti uporabniške vsebine, niti opisov prostorov ali informacij o razpoložljivosti prostorov, ki jih ponujajo Ponudniki, in ne daje nobenih navedb ali jamstev v zvezi z uporabniško vsebino.


Ko na spletnem mestu Ponudnik objavi uporabniško vsebino, Ponudnik Opti.Space podeli nepreklicno, trajno, ne-izključno, prenosljivo, polno plačano svetovno licenco (s pravico do podlicence) za uporabo, razmnoževanje, javno objavljanje, javno prikazovanje, spreminjanje, prevod odlomka (v celoti ali delno), objavljanje in širjenje uporabniške vsebine. Ob upoštevanju pravic, ki jih Uporabnik dodeli Opti.Space v teh splošnih pogojih, Ponudnik obdržite lastništvo nad lastno uporabniško vsebino.Pravice intelektualne lastnine tretjih


Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih ponudnikov ter članke, fotografije, besedilo, grafiko, slike, modele, zvok, video, informacije in drugo vsebino ali predmete, ki pripadajo tretjim osebam ali izvirajo od njih (vsebina tretjih oseb).


Spletnih mest in vsebine tretjih oseb Opti.Space ne preučuje, spremlja ali preverja za zagotovitev točnosti, ustreznosti ali popolnosti in zato Opti.Space ni odgovoren za spletna mesta tretjih oseb, ki so dostopna preko spletnega mesta, ali katere koli vsebine tretje stranke, objavljene na spletnem mestu.


Opti.Space ne odgovarja za vstope tretjih oseb na stran niti za vsebino njihovih objav, točnost podatkov, žaljivost, mnenja, postopke zasebnosti ali druge politike na spletnih mestih tretjih oseb ali za vsebino le-teh.


Vključitev, povezovanje ali omogočanje uporabe katere koli spletne strani tretje osebe ali katere koli vsebine tretje osebe ne pomeni odobritve le-te s strani Opti.Space.


Če se Uporabnik odloči zapustiti spletno mesto in dostopati do spletnih mest tretjih oseb, ali dostopati do vsebin tretjih oseb, ali jih uporabljati, to stori Uporabnik na lastno odgovornost. V takem primeru ti splošni pogoji ne veljajo. Uporabnik je dolžan pregledati veljavne pogoje in pravilnike, vključno s pravili o zasebnosti in prakso zbiranja podatkov na spletnem mestu, s katerega je Uporabnik prišel, ali s katerega je Uporabnik naložili aplikacije oz. na katerem je Uporabnik aplikacije uporabljal.Kršenje pravic intelektualne lastnine


Če ugotovite, da so vam preko spletnega mesta kršene vaše pravice intelektualne lastnine, o tem pisno obvestite Opti.Space. 1. ZAČASNA ALI TRAJNA OMEJITEV UPORABNIŠKEGA RAČUNA


Opti.Space si pridružuje pravico, da lahko trajno ali začasno kadarkoli ukine uporabniški račun Uporabnika ali možnost uporabe storitev preko spletnega mesta v celoti ali delno brez predhodnega obvestila v naslednjih primerih:V primeru trajne ali začasne ukinitve vašega uporabniškega računa ali omejevanja možnosti uporabe storitev na spletnem mestu:
 1. KONTAKT


Če potrebujete kakršnekoli informacije ali pomoč pri spletni ponudbi, oddaji naročil, dostavi, uporabi spletne strani ali vračilu blaga, se lahko obrnete na nas prek elektronskega naslova info@opti.space.